Bets Frijlingschool
 
 
DIRECT
CONTACT

Bets Frijlingschool – Praktische informatie

Wat zijn de lestijden? Hoe zit het met verlof en verzuim? Is er een ouderbijdrage? Als (nieuwe) ouder heeft u soms tal van vragen op praktische zaken. Hier alles op een rij.

 

Schooltijden

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag : 08.25 – 14.00 uur.

 

Verlof & verzuim

U kunt verlof aanvragen voor bijzondere gebeurtenissen. U moet hier vooraf toestemming voor krijgen van de afdelingsmanager. Uw kind krijgt dus geen vrij om eerder of langer op vakantie te gaan. Aanvragen voor verlof van minder dan tien dagen dient u in bij de afdelingsmanager. Voor aanvragen langer dan tien dagen neemt u contact op met de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Handige informatie over leerplichtzaken vind u op www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Om leuke en leerzame activiteiten te kunnen bekostigen, vragen we van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Naast deze bijdrage betalen ouders ook de kosten van de schoolreisjes. In de schoolgids kunt u lezen om welk bedrag het gaat en naar welk rekeningnummer het bedrag overgemaakt kan worden.

 

Klachten

Wij doen er alles aan om zorgvuldig te werken en proberen jou en je ouders/verzorgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kans wel eens misgaan in de samenwerking. Heb jij – of je ouders – toch een klacht over de school, dan kun je een formele klacht indienen. Hoe dit werkt staat in de Klachtenregeling Altra College. Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de directie van Altra 12+ of bij de onafhankelijke klachtencommissie. De postadressen zijn:

 

Directie Altra 12+                   Klachtencommissie Altra

Rode Kruisstraat 32                p/a Rode Kruisstraat 32

1025 KN Amsterdam              1025 KN Amsterdam

 

Privacy

Bets Frijlinschool gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de leerlingen. De hoofdregel is dat medewerkers van andere organisaties jouw dossier alleen met toestemming van je ouders of voogd mogen inzien. Ouders hebben bovendien recht op inzage in het dossier van hun kind. Als daar onjuistheden in staan, corrigeren we deze. Alleen in uitzonderingsgevallen kan van deze regels worden afgeweken, bijvoorbeeld: als er sprake is van kindermishandeling of als de wet dit vereist. Op www.altra.nl vind je het privacyprotocol.