Altra College Bleichrodt
 
 
DIRECT
CONTACT

Altra College Bleichrodt – Praktische informatie

Wat zijn de lestijden? Hoe zit het met het lesrooster? Hoe zit het met de pauzes? Als (nieuwe) leerling heb je soms tal van vragen over praktische zaken. Hier vind je alles op een rij.

 

Lestijden

Het rooster reiken we aan het begin van het lesjaar uit. Het is ook te vinden op SOMtoday.

Uur Begin Einde
1e lesuur   8.45   9.35
2e lesuur   9.35 10.20
3e lesuur 10.20 11.05
Pauze 11.05 11.25
4e lesuur 11.25 12.15
5e lesuur 12.15 13.00
Lunchpauze 13.00 13.25
6e lesuur 13.25 14.15
7e lesuur 14.15 15.00

 

Pauzes

We hebben verschillende pauzeruimtes:

  • Een ruime kantine, waar je in de middagpauze iets te eten en drinken kunt kopen.
  • De mediatheek. Je kunt hier lezen of met de computer werken. Je mag er eten en drinken.
  • De kleine kantine als je rustig wilt zitten en eten.
  • Verschillende buitenruimtes.

 

Ziek melden

Wanneer je ziek bent, moeten je ouders of verzorgers je  telefonisch afmelden tussen 08.00 en 08.45 uur ’s ochtends (020-5632 800). Je mag niet zelf bellen! Voor leerlingen die in de ochtend starten op een van de dag- of klinische behandelgroepen van de Bascule, gelden de regels over ziekmelden van de Bascule. De school heeft met hen dagelijks contact over aan- en afwezigheid van leerlingen.

 

Verlof & verzuim

Je ouders of verzorgers kunnen  om bijzondere redenen vrij voor jou vragen, bijvoorbeeld als er iets ernstigs is gebeurd in de familie. Hiervoor moeten zij vooraf toestemming krijgen van de schooldirecteur. Verzoeken voor verlof langer dan tien dagen sturen we door naar de leerplichtambtenaar, die hierover beslist.

 

We geven geen toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Leerlingen moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties, zoals in de schoolgids beschreven. Als de leerling toch op andere dagen op vakantie gaat, melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Hierop kan een proces-verbaal en een hoge boete volgen.

 

Wanneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar?

  • Als je in een periode van vier opeenvolgende lesweken zonder geldige reden meer dan zestien lesuren verzuimt.
  • Als je in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan tien keer te laat bent.
  • Bij zorgwekkend ziekteverzuim. Hiervoor kan een afspraak gemaakt wordt met onze schoolarts.
  • Bij verzuim rondom de schoolvakanties.

 

Bezoek aan de dokter

Organiseer je afspraken met huisarts, tandarts of andere zorgverleners zoveel mogelijk buiten de lestijden. Lukt het niet een afspraak te maken buiten de lestijden? Dan nemen je ouders eerst even contact op met de mentor.

 

Leerlingenraad

Onze school wil zich blijven verbeteren. Daarvoor hebben we jou nodig! We hebben vertrouwen in de eigen kracht van onze leerlingen, daarom is er een schoolbrede leerlingenraad. Wil je meedenken over de voorzieningen binnen de school, de inrichting van de kantine, gezamenlijke activiteiten, maatschappelijke thema’s en het leerklimaat? Geef je dan via je mentor op voor de leerlingenraad!

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Altra College Bleichrodt vraagt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage van € 100.

Deze ouderbijdrage is bestemd voor die zaken die niet door het ministerie worden vergoed, maar wel een goed onderwijs- en schoolklimaat bevorderen. Dankzij de ouderbijdrage worden extra activiteiten gefinancierd die geen onderdeel vormen van het verplichte lesprogramma. Dankzij de ouderbijdrage hebben wij voor onze leerlingen het afgelopen jaar de volgende activiteiten kunnen organiseren: Excursies naar: Defensie Rotterdam, Paul’s Puberkookshow in Hilversum, Naturalis in Leiden, Night of the Nerds in Eindhoven, Tweede Kamer in Den Haag, en de Rechtbank in Amsterdam. Ook de klassenactiviteiten in de activiteitenweek werden gefinancierd door de ouderbijdrage: het uitje, film, bowlen, zwemmen, en poolen.

 

Ouders van leerlingen van de Werkruimte kunnen naar eigen inzicht een deel van dit bedrag overmaken, omdat deze leerlingen gedurende een kortere periode op onze school verblijven.

 

Klachten

Wij doen er alles aan om zorgvuldig te werken en proberen jou en je ouders/verzorgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kans wel eens misgaan in de samenwerking. Heb jij – of hebben je ouders – toch een klacht over de school, dan kun je een formele klacht indienen. Hoe dit werkt staat in de Klachtenregeling Altra College. Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de directie van Altra 12+ of bij de onafhankelijke klachtencommissie. De postadressen zijn:

 

Directie Altra 12+                   Klachtencommissie Altra

Rode Kruisstraat 32                p/a Rode Kruisstraat 32

1025 KN Amsterdam              1025 KN Amsterdam

 

Privacy

Op Altra College gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daarvoor toestemming geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Ouders kunnen hun toestemming altijd weer intrekken.

De school maakt gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kun je voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.

 

Ouderadviesraad

De Ouderadviesraad (OAR) is zeer belangrijk als klankbord en adviesgroep voor de school. Regelmatig zijn er veranderingen in het speciaal onderwijs. Het advies van en meedenken door ouders van Bleichrodt is daarbij van groot belang en zeer welkom.

Daarnaast denkt de Ouderadviesraad mee over de besteding van de ouderbijdrage t.b.v. de leerlingen en draagt zij nieuwe en efficiënte ideeën hiervoor aan.

Doel van de Ouderadviesraad is het schoolmanagement gevraagd en ongevraagd te adviseren en mee te denken over actuele onderwerpen m.b.t. onderwijs en school. Daarnaast willen de directeur en de adjunct-directeuren graag op de hoogte blijven van wat er bij ouders leeft ten aanzien van de school. De adviesvragen en onderwerpen kunnen dus zowel door het management als door de ouders worden aangedragen.

Meedenken, vragen, en opmerkingen zijn altijd welkom. U kunt hiervoor terecht bij Liana Delsink, voorzitter van de Ouderadviesraad. We zien graag dat u zich aansluit bij de Ouderadviesraad. De raad vergadert eens in de 6 weken vanaf 15.15 uur op school. Meldt u zich aan bij de schooldirecteur.

 

directeur: Lorinda de Winter            voorzitter Ouderadviesraad

T: 020 – 563 28 00                            Liane Delsink

E: l.de.winter@altra.nl                      E: lianadelsink@hotmail.com

 

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met een ingrijpende gebeurtenis? Of wil je iets vertellen over een andere leerling of misschien wel docent?  Dat kan altijd. Je mag zelf kiezen bij wie je het prettigst voelt om je verhaal te vertellen. Is dit bij je mentor of een andere docent met wie je het goed kunt vinden? Wil je dat liever niet? Meld het dan bij de vertrouwenspersonen van Altra College. Maak een afspraak om te bespreken wat zij voor je kunnen doen.

 

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is door de school aangesteld om iedereen die ergens mee zit te helpen. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en begeleidt je verder. Je kunt bellen of e-mailen om een afspraak te maken. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk , dat betekent dat alleen jij en de vertrouwenspersoon van de inhoud op de hoogte zijn. De vertrouwenspersonen zijn:

 

Leonie Visser

Konijnenstraat 7

1016 SL Amsterdam

T: 020 – 788 22 11

l.visser@altra.nl