Altra College Bleichrodt
 
 
DIRECT
CONTACT

Altra College Bleichrodt – Ons onderwijs

De school is onderverdeeld in een onderbouw, bovenbouw en onderwijs-, zorg- en ondersteuningsbouw.

 

Altra College Bleichrodt biedt speciaal onderwijs op mavo/havo/vwo niveau. De mavoklassen binnen Bleichrodt onderscheiden zich van Altra College Centrum door de specifieke doelgroep en extra ondersteuningsbehoefte op angst bij deze leerlingen. Een jeugdzorgmedewerker verbonden aan de betreffende bouw verzorgt extra ondersteuning binnen de school en in de thuissituatie.

 

De school heeft 22 klassen en één transferiumklas op mavo/havo/vwo niveau. Daarnaast heeft de school ‘de Werkruimte’ het ‘Supporttraject’ en de ‘doorstroomklas’, waarin zorg en onderwijs geïntegreerd zijn op verschillende niveaus.

 

Een groot aantal van de leerlingen begint in de eerste klas op Altra College Bleichrodt en volgt bij ons de gehele opleiding. In alle leerjaren stromen er ook leerlingen in die in het regulier onderwijs zijn begonnen, maar daar door hun problematiek zijn vastgelopen. In havo 4 stromen ook leerlingen in die op een andere locatie van Altra College hun mavodiploma hebben gehaald en bij ons komen voor het havodiploma.

 

Onderbouw

Leerjaar 1,2 en 3

In de onderbouw werken we met aparte mavoklassen. In leerjaar 2 maken de mavoleerlingen een profielkeuze.

 

In de onderbouw werken we met gecombineerde havo/vwo klassen. De leerlingen volgen een vrijwel identiek vakkenrooster en bij de beoordeling wordt een onderscheid gemaakt tussen havo- en vwo niveau. In leerjaar 3 maken de havo/vwo leerlingen een profielkeuze.

  • Adjunct-directeur Joris Musters
  • zorgcoördinator Sanne Hoogendoorn

 

Bovenbouw

Leerjaar 4,5, 6

De bovenbouw mavoklas is een gecombineerde derde- en vierdejaarklas. In leerjaar 3 mavo, 4 havo en 5 vwo doen alle leerlingen examen in de vakken Engels, maatschappijleer en rekenen. Mavo doet examen op 2F niveau, havo en vwo op 3F niveau.

  • Adjunct-directeur Susan Ros
  • Zorgcoördinator Marlies van der Fluit

 

De reis is het doel

Bij Altra College Bleichrodt telt niet alleen het einddoel; de weg daarnaartoe is net zo belangrijk. We proberen onze leerlingen zo goed mogelijk klaar te stomen voor een plek in de maatschappij, met alle vaardigheden die daarbij komen kijken. Natuurlijk kijken we welke mogelijkheden de leerling heeft om zich op langere termijn te ontwikkelen en welk eindniveau haalbaar is. Vervolgens kijken we welke ondersteuning daarbij nodig is. Het hele schooljaar door kijkt de mentor of je op koers ligt, en past zo nodig het onderwijs- en leerstofaanbod aan. Zo benutten we jouw talenten en mogelijkheden beter.

 

LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) en OSB (oriëntatie op studie en beroep)

De decaan verstrekt informatie en advies over studie- en beroepsmogelijkheden, profielen en vakkenpakketten. Zij kan tevens beroepskeuze- en interessetests bij leerlingen afnemen. Voor meer informatie over decanaat, open dagen, handige links etc. klik op

 

Decanaat

 

Examens en certificaten

We helpen onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Een diploma is daarvoor een prachtig bewijs én een toegangskaart voor vervolgonderwijs.

 

Exameneisen

Voor de leerlingen van Altra College Bleichrodt gelden dezelfde exameneisen als voor leerlingen van het reguliere mavo, havo of vwo. We werken met staatsexamens die worden verzorgd door DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. DUO is ook verantwoordelijk voor het opstellen van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor elk vak.

 

Eindexamens

Je doet mee aan de centraal schriftelijke eindexamens, die elk schooljaar in mei op alle mavo, havo- en vwo-scholen in Nederland tegelijkertijd plaatsvinden. In deze periode maken de examenkandidaten voor de vakken Nederlands, Engels, Duits en Frans ook het examen schrijfvaardigheid. In de laatste week voor de zomervakantie vindt er voor elk examenvak een mondeling examen plaats. Deze wordt afgenomen door examinatoren van andere scholen. Na de mondelinge examens worden de uiteindelijke examenresultaten bekend.

 

Voor elk succesvol afgesloten examenvak ontvang je een certificaat. Wanneer je voor alle vakken van je profiel een certificaat hebt behaald, kun je de certificaten inwisselen voor een volledig mavo, havo- of vwo-diploma. In 3 mavo, 4 havo en 5 vwo doen alle leerlingen examen in de vakken Engels, maatschappijleer en rekenen. In het laatste jaar volgen de resterende vakken.

 

Rapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunnen jij en je ouders altijd jouw actuele resultaten bekijken. Je krijgt drie keer per jaar een rapport: in december, april (Pasen) en juli. De exacte data van de rapporten volgen via de nieuwsbrief.