Familiescan


Familiescan

De App FamilieScan bij scheiding geeft professionals breed zicht op de situatie en biedt handelingsalternatieven. Op deze webpagina kan je per aspect informatie vinden over mogelijke interventies en tools die inzetbaar zijn.

 

 

 

Referentie

Gebruik bij het citeren uit of refereren aan dit document en/of de FamilieScan in het algemeen de volgende referentie: Goorden, O., Beek, D. te, & Draaisma, N. (2017). FamilieScan bij scheiding: Instrument voor screening en triage. Amsterdam: Altra Onderwijs en Jeugdhulp.

 

Met dank aan

Deze methodiek is tot stand gekomen mede dankzij de inzet van:

Diana te Beek, Nina Draaisma, Marna van Dullemen, Olaf Goorden, Esmay Groeneveldt, Erica Hoffman, Heidi Offermans, Ruud Verhoeven en Odette de Wit.

 

© Copyright 2017 Altra

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/uitgever.

 

Contactpersonen

Voor contact over ontwikkeling en onderzoek, email Olaf Goorden: o.goorden@altra.nl