Jaarverslag 2014 in beeld

2014 WAS VOOR ALTRA EEN JAAR VOL VERANDERINGEN. DENK ALLEEN MAAR AAN DE TRANSITIE VAN DE JEUGDZORG EN DE INVOERING VAN PASSEND ONDERWIJS. WE HEBBEN INTENSIEF MEEGEDACHT EN MEEGEWERKT OM DAARVAN EEN SUCCES TE MAKEN. EN TIJDENS AL DIE VERBOUWINGEN HEBBEN WE DUIZENDEN KINDEREN EN JONGEREN ONDERWIJS EN HULP GEBODEN. WANT OM HEN GAAT HET.

ALTRA is een grote organisatie voor speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp. We zijn actief in Amsterdam, Zaanstreek, Waterland, Amstelland en de Meerlanden. Altra biedt hulp zowel thuis als op school; daar waar die nodig is en het beste werkt.

 
JEUGD & OPVOEDHULP
 
ONDERWIJS
 
ONDERWIJS + JEUGD & OPVOEDHULP
GRAFIEKEN
MEER INFORMATIE
FILMPJES

6588

kinderen en jongeren

(en hun gezin)

WERDEN IN TOTAAL DOOR ALTRA GEHOLPEN IN 2014

Van intensieve gezinsbegeleiding tot een plek op het speciaal onderwijs, van hulp aan gezinnen met een veelheid aan problemen tot de opvang en begeleiding van jonge moeders.
Daarvan kregen:

  •  4987 KINDEREN JEUGDHULP
  •  1301 KINDEREN ONDERWIJS
  •  300 KINDEREN JEUGDHULP ÉN ONDERWIJS
 

400

gezinnen


werkten samen met ons aan de veiligheid van hun kinderen


Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien. De meeste ouders willen hun kind die veilige omgeving graag bieden. Toch kan een gezin in een situatie terecht komen die voor de kinderen schadelijk kan zijn. Dit kan leiden tot angst, slaap- en concentratieproblemen, lichamelijke klachten en gedragsproblemen. Altra werkt samen met de ouders en andere gezinsleden om van thuis (weer) een veilige haven te maken.

2613
cliënten

hielpen we op en vanuit school

Dat deden via programma's als Schoolmaatschappelijk werk, Atos, Salto, Sprint, maar ook jeugd & opvoedhulp op Transferium, STOP en onze school voor speciaal onderwijs en via gerichte trainingen zoals Tact. Hierbij tellen we de onderwijsondersteuning van onze Ambulante Dienst nog niet eens mee, bijvoorbeeld via trajectvoorzieningen (zie onder)

Gecertificeerd!

Altra werkt op verschillende fronten aan goed onderwijs aan leerlingen en goede hulp aan kinderen en gezinnen. En dat wordt opgemerkt. Altra heeft in 2014 namelijk voldaan aan de eisen van het kwaliteitskeurmerk ISO Health én aan de kwaliteitseisen voor het speciaal onderwijs. Voor Altra is juist die combinatie van belang, want de verbinding van jeugdzorg en onderwijs is de kern van onze missie. Altra College is daarmee de derde school voor voortgezet speciaal onderwijs die gecertificeerd is. En daar zijn we trots op!

13 TRAJECT­VOORZIENINGEN

bieden leerlingen structuur en begeleiding, en docenten advies en coaching (7 in Amstelland en de Meerlanden, 4 in Amsterdam en 2 in Zaanstreek). Deze binnenschoolse voorziening is bedoeld voor scholen die hun basisondersteuning willen versterken en verbreden.

5 SCHOLEN

hebben we - samen met Hogeschool Windesheim - geholpen bij de invoering van PBS. Alle afdelingen van Altra College (behalve Bleichrodt) zijn bezig met de invoering van PBS. Altra Educé ondersteunt scholen bij de invoering.

DE LEERLINGEN

ALTRA COLLEGE WERKT AAN EEN MOOIE TOEKOMST VOOR ALLE LEERLINGEN. SÁMEN MET DE LEERLINGEN, WANT HUN INZET IS CRUCIAAL OM RESULTATEN TE BEREIKEN. ALLEEN MET DOORZETTINGSVERMOGEN, MET VALLEN EN WEER OPSTAAN, KAN EEN LEERLING ZIJN EIGEN DROMEN WAARMAKEN. LEES HUN VERHALEN!

WWW.ALTRA.NL/ONDERWIJS/ONS-ONDERWIJS/ONZE-LEERLINGEN/

917 LEERLINGEN

KREGEN EEN PASSENDE PLEK IN HET SPECIAAL ONDERWIJS

Altra gaf onderwijs aan 827 leerlingen op één van de afdelingen van Altra College in Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Haarlemmermeer. We gaan bij onze aanpak uit van de mogelijkheden van de leerling. Wat kan hij bereiken? Welke dromen en ambities heeft hij? Waar blinkt hij in uit? En wat houdt het verwezenlijken van die ambities tegen? Daar stemmen we het programma op af. Onze klassen zijn klein. Daardoor kunnen we veel individuele aandacht en begeleiding bieden. De leerlingen volgen hier onderwijs op hun eigen niveau: van praktijkonderwijs tot vwo.

90 leerlingen kregen onderwijs en begeleiding op de Bets Frijlingschool in Purmerend, een basischool voor speciaal onderwijs. Onze leerlingen hebben meer begeleiding nodig om hun talent tot bloei te laten komen. Samen met leerlingen en ouders kijken wat hun ontwikkeling in de weg staat en bedenken we hoe we die obstakels kunnen wegwerken. De Bets Frijlingschool biedt een veilige en leuke plek waar onze leerlingen wél tot hun recht komen.

Altra jeugd & opvoedhulp, aangevuld met de samenwerking met jeugd ggz, biedt leerlingen en hun gezin de juiste ondersteuning. Zo kunnen we één integraal plan maken voor iedere leerling.

 

STOP GOED ONDERBOUWD

Het School-Time-Out-Project voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is goed onderbouwd. Dat vindt de Erkenningscommissie Interventies. Dat is goed nieuws voor de leerlingen die we via STOP een tijdelijke onderwijsplek bieden. STOP is een aparte klas voor leerlingen die vanwege hun gedrag (tijdelijk) niet meer in hun eigen klas kunnen blijven. Ze krijgen gedurende maximaal drie maanden onderwijs en hulp. Doel is terugkeer naar de eigen klas of een andere reguliere school voor voortgezet onderwijs.

INSPECTIE POSITIEF OVER ALTRA COLLEGE

Alle scholen van Altra College hebben een positief oordeel gekregen van de onderwijsinspectie. De kwaliteit van het onderwijs is dus prima. Alleen voor Altra College Haarlemmermeer staat het licht nog op oranje. In 2015 komt de inspectie daar weer langs. We werken hard aan verbetering!

DE VEERKRACHT OP VAN ONZE CLIËNTEN

Dana bijvoorbeeld, die als klein meisje van vijf met opa en oma vlucht uit Afghanistan. Op haar vijftiende wordt ze uitgehuwelijkt en krijgt al snel kinderen. Als ze uit haar slechte huwelijk ontvlucht werkt ze met veel vallen en opstaan aan een veilige basis voor haar kinderen en haar eigen ontwikkeling. Met veel doorzettingsvermogen en een beetje hulp van Altra.

SUCCESVOL

83% VAN ONZE CLIËNTEN IS VOORUIT GEGAAN

83% van onze cliënten heeft de gestelde doelen (deels) behaald.

Bekijk grafiek 5

EEN 8,4!

Onze cliënten gaven ons een zeer ruime voldoende voor onze hulp. Een rapportcijfer waar we trots op zijn.

143 DIPLOMA’S

143 leerlingen van Altra College hebben een examen behaald in schooljaar 2013- 2014. Dat is bij 20% hoger dan het schooljaar daarvoor!

Bekijk de cijfers
van 2013 tot 2014!
grafiek 6

1 KLACHT

heeft de klachtencommissie in 2014 in behandeling genomen. We nemen alle klachten meer dan serieus. Maar liever hebben we tevreden cliënten.

Onze medewerkers

778

medewerkers

van Altra stonden klaar voor alle cliënten en leerlingen. Die hadden bij elkaar 651 fulltime banen.

333 medewerkerswerken voor jeugd & opvoedhuld

318 medewerkerswerken voor onderwijs

127 medewerkerswerken voor de ondersteuning. Denk aan registratie, inkoop, communicatie, financiën of human resources

150 stagiaires

konden bij Altra hun opleiding meer diepte geven en praktijkervaring opdoen.

5 locaties

De jeugdzorg van Altra werkt steeds flexibeler. Daarom - én om kosten te besparen - verkochten we de panden aan Rijtuigenhof, Huntum en Eikenweg 5 en 7. Ook vertrokken we uit het huurpand aan de Oosterparkstraat. Onze medewerkers bieden begeleiding bij de cliënten thuis, op de school van de kinderen of op bij één van de locaties waar flexplekken en gesprekkamers beschikbaar zijn.

2 (zo goed als) nieuwe schoolgebouwen

School2Care betrok een mooi nieuw schoolgebouw en Altra College Haarlememrmeer werd grondig gerenoveerd.

300 tablets
heeft Altra aan de medewerkers uitgereikt. Zo kunnen we flexibel daar hulp bieden, waar die het meeste nodig is.

58.602.465,-

BEDROEGEN
ONZE INKOMSTEN IN 2014.


De grootste financiers waren het
ministerie van onderwijs voor
onze onderwijsactiviteiten en
Stadsregio Amsterdam (SRA)
voor onze jeugd &
opvoedhulp.

DE FINANCIEN

3.435.069,-

KONDEN WE DAARVAN
OPZIJ ZETTEN (HET RESULTAAT)


En dat hebben we hard nodig om
onze cliënten continuïteit te kunnen
bieden in het licht van de
toekomstige bezuinigingen

 

Bekijk het financiële overzicht bijlage 9

DE ORGANISATIE

De dagelijkse leiding van stichting Altra is in handen van het Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid, de strategie en de resultaten van Altra. In 2014 werkten we vanuit 2 afdelingen:

  • Altra 0-12 voor hulp aan kinderen tot 12 jaar
  • Altra 12+ voor hulp aan jongeren vanaf 12 jaar en ouder.

Aan het hoofd van iedere sector staat een directielid.

Bekijk de organogrammen tot 2015 en het nieuwe na de herinrichting in januari 2015

Altra bedankt alle cliënten, leerlingen, medewerkers, partners en financiers.

Samen werken we aan de toekomst van ieder kind.

DOWNLAD HIER DE PDF VERSIE VAN HET JAARVERSLAG


Wilt u álle feiten en cijfers over 2014 nalezen? Download dan het uitgebreide jaarverslag met jaarrekening