Jaarverslag 2015 in beeld

2015 is voor Altra het jaar van de specialisatie en samenwerking. Onze scholen bundelden hun krachten om onze leerlingen uitstekend onderwijs te kunnen bieden op verschillende niveaus. De wijkteams gingen van start en Altra specialiseerde zich verder op het gebied van specialistische en intensieve jeugdhulp en onderwijszorg. Om onze innovatiekracht te vergroten, keken we naar mogelijkheden om samen te werken.

Zo werken we samen aan de toekomst voor ieder kind.

 
JEUGD & OPVOEDHULP
 
ONDERWIJS
 
ONDERWIJS + JEUGD & OPVOEDHULP
GRAFIEKEN
MEER INFORMATIE
FILMPJES

2666

kinderen en jongeren

en hun ouders

KREGEN SPECIALISTISCHE JEUGDHULP, ONDERWIJSZORG EN/OF SPECIAAL ONDERWIJS VAN ALTRA

Daarnaast hielpen medewerkers van Altra een veelvoud daarvan met laagdrempelige hulp vanuit de wijkteams.
Ook begeleiden onze begeleiders passend onderwijs talloze leerlingen, docenten en teams op reguliere scholen.

  •  

    1715 KINDEREN EN JONGEREN KREGEN SPECIALISTISCHE JEUGDHULP

  •  951 LEERLINGEN VOLGDEN SPECIAAL ONDERWIJS

431

gezinnen


werkten samen met ons aan de veiligheid van hun kinderen


Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien. De meeste ouders willen hun kind die veilige omgeving graag bieden. Toch kan een gezin in een situatie terecht komen die voor de kinderen schadelijk kan zijn. Dit kan leiden tot angst, slaap- en concentratieproblemen, lichamelijke klachten en gedragsproblemen. Altra werkt samen met de ouders en andere gezinsleden om van thuis (weer) een veilige haven te maken.

150 GEZINNEN KREGEN CRISISHULP

161 GEZINNEN HADDEN VEILIGHEIDSRISICO’S

120 GEZINNEN KREGEN TE MAKEN MET HUISELIJK GEWELD

Ouderschap Blijft!

Dat deden via programma's als Schoolmaatschappelijk werk, Atos, Salto, Sprint, maar ook jeugd & opvoedhulp op Transferium, STOP en onze school voor speciaal onderwijs en via gerichte trainingen zoals Tact. Hierbij tellen we de onderwijsondersteuning van onze Ambulante Dienst nog niet eens mee, bijvoorbeeld via trajectvoorzieningen (zie onder)

Wil je meer weten
over hoe we
werken?


DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS!

Eén van de bewijzen dat we op de goede weg zijn, is dat alle afdelingen van Altra College en de Bets Frijlingschool een basisarrangement* hebben gekregen van de onderwijsinspectie. Onder de noemer Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam (KVA) werkten de afgelopen jaren vier scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam, waaronder Altra College, en de gemeente samen aan een duurzame versterking van de kwaliteit en verhoging van de onderwijsopbrengsten. Benieuwd wat dat heeft opgeleverd? Bekijk onze filmpjes en ervaringen op www.metvereendekracht.nl!

*Basisarrangement wil zeggen dat de inspectie de kwaliteit van het onderwijs voldoende vindt. Dat klinkt zuinigjes, maar is het hoogst haalbare.

100 SCHOLEN

Op 100 scholen bieden begeleiders passend onderwijs advies, begeleiding en steun aan leerlingen, docenten en teams. Zo kunnen leerlingen met ondersteuningsvragen beter worden begeleid.

131 SCHOLEN

Op 131 scholen begeleiden we één of meer jongeren en hun gezinnen met intensieve ambulante gezinsbegeleiding. Op veertig daarvan lopen vaste hulpverleners rond. Wij kijken verder dan het gedrag! Wat is de reden dat een leerling op school telkens in moeilijkheden komt? Waarom gedraagt hij zich agressief of opstandig? Ligt de oorzaak misschien thuis of in de vrije tijd? Hoe kunnen we de aanpak thuis en op school op elkaar afstemmen? Ambulante hulp thuis en op school gaat uit van deze integrale aanpak.

ONZE MEDEWERKERS

Hoe ze samen met onze cliënten en leerlingen elke dag werken aan nieuw perspectief. En daarbij inzetten wat ze hebben: hun deskundigheid, betrokkenheid en drive, om bij ieder individu te vinden wat bij hén werkt.


ONZE LEERLINGEN EN CLIËNTEN

Hoe ze samen met onze cliënten en leerlingen elke dag werken aan nieuw perspectief. En daarbij inzetten wat ze hebben: hun deskundigheid, betrokkenheid en drive, om bij ieder individu te vinden wat bij hén werkt.

GEEN JONGEREN THUIS OP DE BANK


Altra doet veel aan het voorkomen van schooluitval:

  • preventie van de begeleiders passend onderwijs en trajectvoorzieningen op reguliere scholen;
  • STOP en Transferium als tussenvoorziening;
  • speciaal onderwijs als de leerling meer ondersteuning nodig heeft. School2Care geeft leerlingen uit de zwaarste doelgroep de kans weer aan te sluiten bij het onderwijs. En door de intensieve begeleiding van Beter pASSend kunnen thuiszitters met ernstige psychiatrische problemen voor het eerst sinds tijden weer naar school.

951 LEERLINGEN

KREGEN EEN PASSENDE PLEK IN HET SPECIAAL ONDERWIJS

858 leerlingen kregen onderwijs op één van de afdelingen van Altra College in Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Haarlemmermeer. We gaan bij onze aanpak uit van de mogelijkheden van de leerling. Wat kan hij bereiken? Welke dromen en ambities heeft hij? Waar blinkt hij in uit? En wat houdt het verwezenlijken van die ambities tegen? Daar stemmen we het programma op af. Onze klassen zijn klein. Daardoor kunnen we veel individuele aandacht en begeleiding bieden. De leerlingen volgen hier onderwijs op hun eigen niveau: van praktijkonderwijs tot vwo.

93 leerlingen kregen onderwijs en begeleiding op de Bets Frijlingschool in Purmerend, een basischool voor speciaal onderwijs. Onze leerlingen hebben meer begeleiding nodig om hun talent tot bloei te laten komen. Samen met leerlingen en ouders kijken wat hun ontwikkeling in de weg staat en bedenken we hoe we die obstakels kunnen wegwerken. De Bets Frijlingschool biedt een veilige en leuke plek waar onze leerlingen wél tot hun recht komen.

Altra jeugd & opvoedhulp, aangevuld met de samenwerking met jeugd ggz, biedt leerlingen en hun gezin de juiste ondersteuning. Zo kunnen we één integraal plan maken voor iedere leerling.

 

LAAGDREMPELIGE HULP VANUIT GEMEENTELIJKE TEAMS

Altra is actief in de gemeentelijke teams in Amsterdam, Zaanstad, Waterland, Haarlemmermeer, Amstelveen, Diemen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Deze teams bieden laagdrempelige hulp, zodat kleine problemen klein blijven.

Amsterdam

76 fulltime ambulant hulpverleners en gedragswetenschappers van Altra werkten in ouder- en kindteams; 35 fulltime ambulant hulpverleners in SamenDOENteams.

Haarlemmermeer

Hier hebben onze schoolcoaches 154 trajecten afgerond. De schoolcoach biedt ondersteuning aan de school, ouders en kinderen/jongeren bij problemen die niet direct met leren te maken hebben.

Amstelveen

Hier biedt Altra schoolmaatschappelijk werk (SMW) op scholen. In totaal zijn 385 SMW-trajecten afgerond in 2015.

SUCCESVOL

80% VAN ONZE CLIËNTEN IS VOORUIT GEGAAN

80% van onze cliënten heeft de gestelde doelen (deels) behaald.

Bekijk grafiek 4

EEN 8,4!

Onze cliënten gaven ons een zeer ruime voldoende voor onze hulp. Een rapportcijfer waar we trots op zijn.

137 DIPLOMA'S

137 jongeren haalden een diploma bij Altra College, schooljaar 2014-2015. Onze inspanningen om de leerlingen naar een mbo-diploma te leiden betalen zich uit: 80 mbo-diploma's - een record!

Bekijk de feiten en cijfers over 2014-2015

3 KLACHTEN

heeft de klachtencommissie in 2015 in behandeling genomen. We nemen alle klachten meer dan serieus. Maar liever hebben we tevreden cliénten en leerlingen.

Onze medewerkers

792

medewerkers

van Altra stonden klaar voor alle cliënten en leerlingen. Die hadden bij elkaar 671 fulltime banen.

347 medewerkerswerken voor jeugd & opvoedhuld

328 medewerkerswerken voor onderwijs

117 medewerkerswerken voor de ondersteuning. Denk aan registratie, inkoop, communicatie, financiën of human resources


119 stagiaires

konden bij Altra hun opleiding meer diepte geven en praktijkervaring opdoen.

Verbinding

5 locaties

Altra werkt steeds flexibeler. Onze medewerkers bieden begeleiding bij de cliënten thuis, op de school van de kinderen of op bij één van de locaties waar flexplekken en gesprekkamers beschikbaar zijn.

300 tablets
heeft Altra aan de medewerkers uitgereikt. Zo kunnen we flexibel daar hulp bieden, waar die het meeste nodig is.

51.205.652,-

BEDROEGEN
ONZE INKOMSTEN IN 2015.


De grootste financiers waren het ministerie van onderwijs voor onze onderwijsactiviteiten en Jeugdwet 2015 voor onze jeugd & opvoedhulp.

 

DE FINANCIËN

Bekijk het financiële overzicht
bijlage 7

DE ORGANISATIE

Altra is een stichting met een eenhoofdige Raad van Bestuur, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding, en een Raad van Toezicht. Altra kent twee resultaatverantwoordelijke eenheden: Onderwijs en Jeugd- en opvoedhulp, die elk worden aangestuurd door een directeur. Deze worden ondersteund door een Centraal Servicecentrum.

Bekijk hier wie deel uitmaken van directie, bestuur en Raad van Toezicht.

Altra bedankt alle cliënten, leerlingen, medewerkers, partners en financiers.

Samen werken we aan de toekomst van ieder kind.

DOWNLAD HIER DE PDF VERSIE VAN HET JAARVERSLAG

Als er verschillen of inconsistenties bestaan tussen teksten en cijfers op deze site en die in de originele jaarrekening, zoals gewaarmerkt door de accountant en zoals gedeponeerd bij het CIBG, dan gelden de gegevens van de laatste.
Bekijk hier het jaarverslag inclusief de jaarrekening

DIT ZIJN DE GEGEVENS OVER ALTRA IN 2015. VERDER TERUG IN DE TIJD? KIJK VOOR DE OORSPRONG EN GESCHIEDENIS VAN ALTRA OP
WWW.ALTRACANON.NL