OOK IN 2017

Natuurlijk werken we ook in 2017 verder aan het realiseren onze droom. We willen dat ieder kind een mooie toekomst voor zich heeft en het beste uit zichzelf kan halen. Daarom werken we samen met mensen uit en rondom het gezin, de buurt en met professionals en andere organisaties. Om samen een oplossing te vinden als een kind problemen ondervindt.

iHUB

In 2016 zijn Altra, Horizon, de Opvoedpoli en De Nieuwe Kans een strategische alliantie aangegaan. Onze ambitie is om met de samenleving op zoek te gaan naar oplossingen voor maatschappelijke thema’s: met jongeren en ouders, ondernemers, professionals, beleidsmakers, financiers en onderzoekers. We zijn iHUB als een snelkookpan waar we een enorme hoeveelheid kennis van jeugdhulp, ggz, speciaal onderwijs en wetenschap combineren met vragen van ouders en kinderen.
113 thuisloze gezinnen
begeleidden we met speciale aandacht voor hechting, trauma en veiligheid bij de kinderen.

Kinderen uit dak- en thuisloze gezinnen vormen een bijzonder kwetsbare groep. De langdurig stressvolle situatie heeft zijn weerslag op de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen. Zowel kinderen als ouders hebben vaak trauma’s opgelopen, wat hechtingsproblemen met zich mee brengt. Tegelijkertijd is deze groep vaak teleurgesteld in de hulpverlening en daardoor moeilijk te bereiken.
Altra is een samenwerking aangegaan met onder andere HVO Querido en Blijf, om de gezinnen integrale hulp te kunnen bieden. Deze laagdrempelige werkwijze helpt veel ouders over de streep om de hulp te aanvaarden en zich ervoor in te zetten.
Meer weten over deze samenwerking? Bekijk hier interviews met medewerkers van HVO Querido en Altra.
HVO samenwerking-met-altra
113
99 jonge moeders
begeleidde Altra intensief naar zelfstandigheid.
Opvoeden is voordoen, luidt het gezegde. Maar vaak genoeg is opvoeden juist nadoen hoe je zelf bent opgevoed. Daarom keren opvoedproblemen zo vaak van generatie op generatie terug. Met onze hulp en begeleiding aan jonge moeders willen we die intergenerationele problemen doorbreken. We werken samen met de moeder aan hechting, veiligheid en kijken wat het kind nodig heeft. Samen met de moeder kijken we hoe ze weer aan onderwijs of werk kan deelnemen en ondersteunen haar bij de opvoeding. We hebben daarvoor een breed palet van hulpvormen in huis, van gezinshuis, via ambulante hulp tot Weer aan de slag. Zo werken we stapsgewijs samen naar zelfstandigheid.

Hulpverlening is vaak een kwestie van timing. Lees over de successtory jonge moeder Rachida
99
74 gezinnen
In complexe scheiding hebben we geholpen met omgangsbemiddeling en -begeleiding van Ouderschap blijft. Daarnaast helpen we gezinnen in scheiding met andere trajecten, altijd met als doel de focus van de ouders weer terug te brengen bij het welzijn van hun kinderen.
Een lange en grimmige scheiding schaadt kinderen. Altra wil dat het vanzelfsprekend wordt dat ouders bij een scheiding allereerst uitgaan van het belang van de kinderen. Als expert op het gebied van veiligheid voor kinderen, hechting en specialistische jeugd & opvoedhulp, hebben we ons gespecialiseerd in hulp bij complexe scheiding. Uiteraard met het belang van de kinderen voorop. Daarom hebben we een screening en diagnose-instrument ontwikkeld om de hulp aan te sluiten bij de mate van escalatie.

Wil je meer weten hoe we werken?
74
Voor een mooie toekomst voor ieder kind, is goed onderwijs een vereiste. Altra wil schooluitval voorkomen en die begeleiding bieden, zodat ieder kind het maximale uit zichzelf kan halen.
Vanaf dagelijkse ondersteuning voor leerling, docent en team van de begeleider passend onderwijs, tot de intensieve begeleiding van team thuiszitters, als een leerling helemaal is vastgelopen.
Lees het verhaal over Jazelin en neem een kijkje in de weerbarstige praktijk van de hulpverlening op een praktijkschool.
249 leerlingen kregen intensieve begeleiding thuis en op school (Atos of Salto). Een intensieve en effectieve hulpvorm. Want hulp bieden op verschillende gebieden tegelijk werkt echt.
De kracht van samen (Youtube)
School2Care
School2Care geeft jongeren een nieuwe kans door problemen op school, thuis en in de vrije tijd aan te pakken. De afgelopen vijf jaar hebben we veel kennis en ervaring opgedaan met deze diepgaande integratie van onderwijs en intensieve zorg. De methodiek is theoretisch goed onderbouwd en opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies. Deze succesvolle methode willen we graag overdragen. We helpen in andere regio’s bij het opzetten van een School2Care, de implementatie van de methodiek en het trainen van coaches.
Perspectief voor leerlingen die thuiszitten.
Sinds augustus 2016 kan Team Thuiszitters worden ingeschakeld als een jongere helemaal is vastgelopen en niet meer naar school gaat. De intensieve aanpak wordt alleen ingezet bij leerlingen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo die vanwege complexe problemen langdurig zijn uitgevallen. Omdat de problemen zich op meerdere vlakken voordoen, werkt het team altijd met één plan op drie gebieden tegelijk: zorg, behandeling en onderwijs. Het team is een samenwerking tussen Altra, De Opvoedpoli en Care Express.
249
Altra biedt specialistische jeugd & opvoedhulp in 24 gemeenten.

Amsterdam Amstelland
  Aalsmeer
  Amstelveen
  Diemen
  Uithoorn
  Ouderamstel
Amsterdam
Zaanstreek-Waterland
  Beemster
  Edam-Volendam
  Landsmeer
  Oostzaan
  Waterland
  Wormerland
  Zaanstad
  Purmerend
Haarlemmermeer
Kennemerland Zuid en IJmond
  Haarlem
  Haarlemmerliede en Spaarnwoude
  Bloemendaal
  Zandvoort
  Heemstede
  Beverwijk
  Velsen
  Heemskerk
Regio Alkmaar
  Alkmaar
  Bergen (NH)
  Castricum
  Uitgeest
Gooi en Vechtstreek
412 kinderen en jeugdigen
Ieder kind heeft recht op een veilig thuis. Daarom hebben we bij onze begeleiding altijd oog voor veiligheid, trauma en veilige gehechtheid.
NIKA58
Kind- oudertherapie58
Signs of Safety123
Families First76
Spoedhulp97

Achter de voordeur: Lees het verhaal van de hulpverlener, die met families First voorkwam dat de dertienjarige Sandra uit huis moest worden geplaatst.
http://www.altra.nl/verhaal/hotline-met-hulpverlener/
994 cliënten heeft Altra begeleid met specialistische jeugdhulp.

Dit overzicht betreft afgeronde trajecten specialistische jeugdhulp. De cliënten die door Altra-medewerkers worden begeleid in de gemeentelijke teams, zijn niet meegenomen.
Meer weten over de specialistische jeugdhulp van Altra?
Altra biedt intensieve hulp in de eigen omgeving van het gezin, wanneer er meer of ernstiger problemen spelen, bijvoorbeeld in crisissituaties en bij gezinnen waar meerdere problemen spelen. We bieden gezinnen ondersteuning op maat, samengesteld uit onderdelen van onze specialistische interventies. We hebben altijd focus op veiligheid, trauma en hechting.
Samen
Effectieve hulpverlening en onderwijs is een kwestie van samen doen, dat is de overtuiging van Altra. Samenwerken rond­om leerling en gezin en elkaars expertise optimaal benutten. Samenwerking met de gemeenten als verantwoordelijke over­heden voor de jeugdhulp en samenwerking binnen de verschil­lende gemeentelijke sociale teams en met ketenpartners o.a. door soepele en zorgvuldige verwijzing en uitwisseling van informatie. Een groot deel van onze leerlingen of hun ouders heeft psychiatri­sche klachten. Altra werkt daarom samen met De Opvoedpoli en andere instellingen die GGZ bieden. Want samen bouwen we aan een toekomst voor ieder kind.
412 994 24
864 leerlingen werkten op één van de scholen van Altra aan hun toekomst.
139 diploma's behaalden onze leerlingen schooljaar 2015-2016.
139 864
2 poten om op te staan
Altra kent twee poten: Onderwijs en Jeugd- en opvoedhulp, die elk worden aangestuurd door een directeur. Deze worden ondersteund door een Centraal Servicecentrum. Meer en meer werken we samen binnen het ontwikkelplatform iHUB. Zo benutten we elkaars sterke punten en bieden we integrale hulp waar dat nodig is.
€ 50.564.540
bedroegen onze inkomsten in 2016.
De grootste financiers waren het ministerie van onderwijs voor onze onderwijsactiviteiten en de gemeenten voor onze jeugd & opvoedhulp.


Financiën31-12-201631-12-2015
Baten Onderwijs (Min. OC&W) € 17.326.792€ 20.084.847
Baten jeugdhulp (gemeenten/SRA)€ 23.906.272€ 23.474.846
Overige baten € 9.331.476 € 7.645.959
Totaal € 50.564.540 € 51.205.652
675
539 leerlingen en ouders in Haarlemmermeer In Haarlemmermeer werken de ambu­lant hulpverleners op en vanuit de scholen en begeleiden daar leerlingen, cliënten en gezinnen. In 2016 hebben zij 154 trajecten afge­rond, o.a. via individuele begeleiding van leerlingen, trainingen en intensieve ambulante gezinsbegeleiding, bijvoorbeeld in gezinnen is of ter ondersteuning van jongeren die vastlopen in het reguliere onderwijs. In de gemeente Amstelveen biedt Altra schoolmaatschappelijk werk op scholen voor primair en voortgezet onderwijs. In totaal hebben zij 385 kinderen en jongeren geholpen.
103 hulpverleners in wijk- en jeugdteams
Altra zet 103 fulltime ambulant hulpverleners en gedragswetenschappers in bij wijk- en jeugdteams. Daarnaast zijn er vijf teamleiders actief, plus een aantal medewerkers in ondersteunende diensten.
Altra is actief in de gemeentelijke teams in Amsterdam, Zaanstad, Waterland, Haarlemmermeer, Amstelveen, Diemen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.
50 fulltime begeleiders passend onderwijs
lopen er op 120 scholen in het voortgezet onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en op het mbo rond. Zij begeleiden leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De begeleider passend onderwijs versterkt daarnaast de zorgstructuur en ondersteun de docent, de mentor, de zorgcoördinator of het team.
Altra Educé Altra educé helpt scholen, docenten en zorgcoördinatoren bij het bieden van hulp op maat aan leerlingen. We helpen onderwijsinstellingen en docenten om het beste uit zichzelf te halen, met teamscholingen, intervisie & trainingen en schoolontwikkeling & advies.
Meer info?
4000 jeugdigen kregen ondersteuning van één van de ouder- en kindadviseurs van Altra. Deze schatting is nog aan de lage kant. In totaal kregen 12.559 jeugdigen jeugdhulp van de Ouder- en Kindteams Amsterdam. Aangezien Altra ruim een derde van het aantal medewerkers levert, komen we uit op ruim 4000 kinderen en jongeren. Maar dit aantal ligt hoger want korte gesprekken en adviezen worden niet geregistreerd. Zo kunnen gezinnen laagdrempelig terecht.
50 539 103 4000