JAARVERSLAG 2017

DOWNLOAD HIER HET JAARVERSLAG 2017
OF DOWNLOAD HET UITGEBREIDE MAATSCHAPPELIJK VERSLAG
iHUB
Altra, Horizon, de Opvoedpoli en De Nieuwe Kans vormen samen een strategische alliantie. Onze ambitie is om met de samenleving op zoek te gaan naar oplossingen voor maatschappelijke thema’s: met jongeren en ouders, ondernemers, professionals, beleidsmakers, financiers en onderzoekers.
De vraag van kinderen en ouders is ons vertrekpunt.

ING-prijs

JONGE MOEDERS

THUISLOZE GEZINNEN

COMPLEXE SCHEIDINGEN

Nu ook in Haarlemmermeer en Alkmaar

ONDERWIJS (ZORG)

Specialistische jeugdhulp

Specialistisch onderwijs

DE ORGANISATIE

In ons DNA

Opvoeden is voordoen, luidt het gezegde. Maar vaak genoeg is opvoeden juist nadoen hoe je zelf bent opgevoed. Daarom keren opvoedproblemen vaak van generatie op generatie terug. Met onze hulp en begeleiding aan jonge moeders willen we dat doorbreken. Het bijstaan van jonge moeders zit in het DNA van Altra. Onder onze voorlopers bevinden zich het ongehuwde moederhuis Hubertus (opgericht 1885), Beth Palet (1898) en tehuis Annette (1905). We bieden hulp op weg naar zelfstandigheid: zorg voor hun kind, school/werk, huishouden, financiën, relatie met de vader en familie.

Financiële begeleiding

Hoe kun je je concentreren op de opvoeding, als je de huur of dagelijkse boodschappen niet kunt betalen? Veel jonge moeders kampen met schulden en armoede. Dit gaat ten koste van de aandacht voor hun kind. Altra zet daarom twee hulpverleners in die gespecialiseerd zijn in financiële begeleiding van jonge moeders. Focus ligt op het oplossen van de schuldenlast, maar ook op nieuwe vaardigheden en gedragsverandering, zodat een jonge moeder samen met haar kind een duurzame schuldenvrije toekomst tegemoet gaat. Natuurlijk werken we nauw samen met andere organisaties en het netwerk van de jonge moeder. Hoe we dat doen?

ING-prijs

Altra heeft de tweede prijs van het ING-fonds 'Help Nederland vooruit' gewonnen, met het plan om een brug slaan tussen hulpverlening en de schuldhulpverlening, zodat jonge moeders een schuldenvrije toekomst tegemoet kunnen.
http://www.altra.nl/nieuws/altra-prijzen-ing-fonds/

Thuiszitters

Wat is nodig om de leerling weer aan te laten haken bij het onderwijs en wat is nodig om het onderwijs weer aan te laten haken bij de leerling? Team Thuiszitters heeft schooljaar 2016-2017 45 thuiszitters die langdurig waren uitgevallen weer naar (onderwijs)perspectief begeleid. En dat is opgemerkt: de aanpak kreeg de tweede prijs van Project Speciaal van het LECSO.

Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs

Veel leerlingen in het speciaal onderwijs kampen met ernstige (gedrags)problemen en hebben speciale zorg en begeleiding nodig. De gemeente Amsterdam onderkende deze ondersteuningsbehoefte en schreef in 2017 een aanbesteding uit voor specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs. Altra heeft daar, als organisatie die speciaal onderwijs én specialistische jeugdhulp met elkaar verbindt, met veel enthousiasme op ingeschreven. Het enthousiasme was wederzijds: Altra is één van de organisaties die aan de slag kan!

School2Care erkend en uitgebreid

School2Care heeft zijn sporen verdiend als school met een vernieuwende aanpak voor jongeren die thuis, op school en in de vrije tijd ernstige problemen hebben. Onlangs is de methodiek van School2Care erkend als goed onderbouwd en opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies. Goede reden om ook in andere regio’s volgens deze aanpak te werken: in samenwerking met Horizon, Eduvier en Pluryn/Intermezzo is ook in Rotterdam en Almere een School2Care geopend.

Purmer College

Voortbouwend op de werkzame elementen en onderbouwing van School2Care, startten we eind 2017 met een nieuwe aanpak voor leerplichtige jongeren uit Amsterdam tussen de 14 en 18+ met forse problemen op meerdere leefgebieden onder de werktitel Learn2Work. Deze leerlingen leren het beste in de praktijk met daarbij stevige, persoonlijke hulp en begeleiding. Ze krijgen van 8 tot 8 een leerprogramma op onze locatie in combinatie met stage en werk. Inmiddels hebben de leerlingen een nieuwe naam bedacht voor hun school: Purmer College. Onderwijs met hoofd, hart én handen.

Bouwstenen

Als ouders van elkaar scheiden, blijven zij ouders en opvoeders van hun kinderen. Samen het ouderschap vormgeven tijdens en na de scheiding gaat niet altijd vanzelf. Soms is het zo ingewikkeld dat de strijd tussen ouders hoog oploopt en het belang van het kind wordt vergeten. Aanhoudende strijd tussen ouders heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Altra kan helpen om overleg en samenwerking tussen ouders weer mogelijk te maken in het belang van hun kinderen. Daarvoor hebben we verschillende bouwstenen in huis:

Loyaliteit

Wat doet het met het kind als het moet kiezen tussen ouders? Veel meer dan scheidende ouders zich soms realiseren. Een kind heeft ruimte nodig om van beide ouders te houden en te genieten. Ter ondersteuning van de hulpverlening aan gescheiden gezinnen, ontwikkelde Altra een animatiefilm over het thema loyaliteit:

Loyaliteit

Wat doet het met het kind als het moet kiezen tussen ouders? Veel meer dan scheidende ouders zich soms realiseren. Een kind heeft ruimte nodig om van beide ouders te houden en te genieten. Ter ondersteuning van de hulpverlening aan gescheiden gezinnen, ontwikkelde Altra een animatiefilm over het thema loyaliteit:

Zorg en recht

Voor familie- en jeugdrechtadvocaten heeft Altra het afgelopen jaar twee cursussen jeugdhulp bij complexe scheiding georganiseerd. De cursussen werden zeer goed bezocht en gewaardeerd.
Een deelnemer: 'Als advocaat sta je voor het belang van je cliënt. Dat dat kan botsen met het belang van de betrokken kinderen ben ik me door deze cursus bewust geworden. Wat leerzaam om de juridische wereld en de jeugdhulp bij elkaar te brengen.'
Met de rechtbank is het afgelopen jaar veel contact geweest, om zorg en recht dichter bij elkaar te brengen.

145 gezinnen

De langdurig stressvolle situatie van thuisloze gezinnen heeft zijn weerslag op de opvoeding en op de ontwikkeling van kinderen. Zowel kinderen als ouders hebben vaak trauma’s opgelopen, wat hechtingsproblemen met zich mee brengt. Tegelijkertijd is deze groep vaak teleurgesteld in de hulpverlening en daardoor moeilijk te bereiken. Altra is een intensieve samenwerking aangegaan met onder andere HVO Querido en Blijf, om jeugdzorg toe te voegen aan de opvang die al geboden werd. Deze laagdrempelige werkwijze helpt veel ouders over de streep om de hulp te aanvaarden en zich ervoor in te zetten. Zo heeft Altra 145 thuisloze gezinnen begeleid.

Ervaringsverhaal

http://www.altra.nl/verhaal/belemmerd-door-het-verleden/

Onze hulp aan gezinnen in de maatschappelijke opvang

Ouders wonend in de vrouwen- en gezinsopvang verdienen extra aandacht. Ze leven met stress en angst en kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.
Lees meer op altra.nl/blijfhvo/

Van alle kanten

Armoede, verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek en problemen tussen ouders en kinderen worden vaak van generatie op generatie doorgegeven. Deze voortdurende stress is belastend voor de ontwikkeling van kinderen. Hoe kunnen we voorkomen dat de kinderen van de gezinnen die we vandaag behandelen, in de toekomst als ouders voor dezelfde problemen komen te staan? Daarvoor werken we nauw samen met onze vaste partner De Opvoedpoli, maar ook andere partners. Want alleen door de problemen van alle kanten te bekijken en aan te pakken, kunnen we deze patronen doorbreken. Zo bouwen we samen aan een toekomst voor ieder kind.

8,4!

Ouders geven ons een 8,4 voor onze hulp en begeleiding. Onze jongeren waren ook dik tevreden en gaven ons een 8,1.

6 windstreken

Altra is actief in Noord-Holland en Utrecht. We hebben contracten met gemeenten in: Daarnaast helpen we individuele cliënten in:

1619 kinderen, jongeren en ouders

heeft Altra geholpen in 2017 Dit overzicht betreft afgeronde trajecten specialistische jeugdhulp. De cliënten die door Altra-medewerkers worden begeleid in de gemeentelijke teams, zijn niet meegenomen.

Focus op veiligheid, trauma en hechting

Ieder kind heeft recht op een veilig thuis. Daarom hebben we bij onze begeleiding altijd oog voor veiligheid, trauma en veilige gehechtheid.

961 leerlingen

Op 1 februari 2017 boden we 961 leerlingen een pek op één van onze scholen voor speciaal onderwijs Dat is iets meer dan vorig jaar.

11 scholen

Altra heeft 10 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en 1 basisschool voor speciaal onderwijs.

Vakschool

Om onze praktisch ingestelde leerlingen goed vakonderwijs te kunnen bieden met voldoende keuzemogelijkheden, biedt Altra opleidingen in verschillende richtingen op mbo 1 en 2 niveau.

131 diploma’s

Op onze scholen stimuleren we onze leerlingen het beste uit henzelf te halen. En dat levert jaar in jaar uit mooie resultaten op. In 2017 haalden 131 leerlingen hun diploma.

Mooie toekomst

Een diploma is een middel om een mooie plek in de maatschappij te vinden, geen doel op zich. Er zijn gelukkig meer wegen die naar Rome leiden. Ook voor leerlingen die in de schoolbanken niet tot hun recht komen, bieden we een passend leertraject. Lees bijvoorbeeld het mooie verhaal van Randy, die ook zonder diploma goud waard is.

http://www.altra.nl/onderwijs/speciaal-onderwijs/onze-leerlingen-2/van-stagiair-tot-rots-in-de-branding/

791 medewerkers

791 medewerkers werkten in 2017 bij Altra (662 fultime banen). Dat zijn 8 medewerkers minder dan vorig jaar. De grootste verschuiving was te zien bij het onderwijs (28 fte minder). Dat komt voor een belangrijk deel komt door het terugdringen van het ziekteverzuim. Bij Jeugd en Opvoedhulp was juist een groei te zien van 20 FTE en de ondersteuning ging één FTE naar beneden.

Zo zit Altra in elkaar

Altra kent twee poten: onderwijs en jeugd & opvoedhulp, die beiden worden aangestuurd door een directeur. Eind 2017 is een begin gemaakt met een andere aansturing van de sector jeugd & opvoedhulp, die in de loop van 2018 zijn beslag zal krijgen.

54 miljoen

(en een beetje) bedroegen de inkomsten van Altra in 2017. De grootste financiers waren het ministerie van onderwijs voor onze onderwijsactiviteiten en de gemeenten voor onze jeugdhulp.

Wijkteams

Onze wortels zijn stevig verankerd in de samenleving. We leveren een bijdrage aan de wijkteams in diverse gemeenten om zo laagdrempelige jeugdhulp aan ouders, kinderen en gezinnen te bieden.

Een 8,8! voor begeleiders passend onderwijs

We helpen scholen passend onderwijs te bieden, zodat iedere leerling die ondersteuning krijgt die nodig is. Op 92 scholen bieden begeleiders passend onderwijs ondersteuning. Zij begeleiden leerlingen en docenten en helpen het zorgsysteem zo in te richten, dat zoveel mogelijk leerlingen daarvan kunnen profiteren. De scholen zijn dik tevreden over de ‘BPOers’: de scholen geven de begeleiders gemiddeld een 8,8!