Koppeling College
 
 
DIRECT
CONTACT

Koppeling College – Ons onderwijs

Binnen voortgezet onderwijs, mbo en PrO (praktijkonderwijs) krijgt iedere leerling onderwijs op maat. Dat betekent dat we rekening houden met het eigen niveau, tempo, eerder verworven competenties en richting.

 

De klassenindeling

Op dit moment heeft de Koppeling vijf leergroepen:

  1. meisjes specifiek onderwijs.
  2. onderbouw à leerjaar 1/2;
  3. bovenbouw à mavo (vmbo-t) / havo / vwo: leerjaar 3/4 (+ 5/6);
  4. mbo à Entree (mbo 1) / mbo 2 / mbo 3 / mbo 4;
  5. praktijkonderwijs;

 

Wat kun je bereiken?

Wat heb je allemaal in je mars? Wat zou je kunnen en willen bereiken? En wil je daar ook echt je best voor doen? Dat onderzoeken we als je bij ons op school start. Dat zijn je onderwijsdoelen en die schrijven we op in een ‘ontwikkelingsperspectief’. Die gaan we samen proberen te bereiken.

 

Stage

Alle leerlingen die mbo-onderwijs volgen, lopen stage. Stage wordt aangemerkt als onderwijstijd. Tijdens stage leren jongeren hun beroep in de beroepspraktijkvorming [BPV]. Binnen het mbo wordt stage daarom BPV genoemd. De BPV is meebepalend voor de examinering en diplomering. Geen of onvoldoende BPV-uren betekent geen diploma. Ook in het PrO loop je al stage, dit willen we verder uitbouwen. Ook voor de andere typen onderwijs werken we aan stages.

 

Stages worden gefaseerd opgebouwd. Je begint met een interne stage binnen de school, bedoeld om binnen de vertrouwde omgeving werkervaring op te doen. Je krijgt opdrachten van de docent die je in groepsverband of alleen moet uitvoeren. Interne stages bereiden leerlingen voor op externe stages.

 

Examens en certificaten

Een diploma of certificaat is een afsluiting van een opleiding of een deel van een opleiding. Het kan tevens een toegang bieden tot vervolgonderwijs of werk. Je kunt een vo-diploma in stappen halen door je te richten op deelcertificaten. Voor de vmbo-, havo- en vwo-diploma’s doet Altra dit door middel van staatsexamens. Vanuit voortgezet onderwijs naar het mbo kan dit worden gedaan met examens van het IVIO. Examenstof wordt niet in één keer getoetst, maar over een ruime periode verspreid.

 

Entree-diploma’s kunnen op vergelijkbare manier worden behaald. Entree-diploma’s worden behaald met of zonder doorstroomrechten naar mbo-vervolgonderwijs (niveau 2). Het PrO wordt afgesloten met schoolcertificaten van de gevolgde vakken en soms met een Entree-diploma zonder doorstroomrechten. We streven ernaar om eind schooljaar 2016-2017 leerlingen ook met een Praktijkschooldiploma van school te laten gaan.

 

Na de Koppeling

Na je verblijf in de Koppeling zoeken we samen naar een goede plek voor je. Dat kan een andere school zijn, maar ook een baan.